Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
Zoeken
Winkelmandje
 

Algemene voorwaarden Spervital B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN
Spervital B.V.
Zutphen Emmerikseweg 36
7227 DM Toldijk Nederland

0575-442999
info@Spervital.nl
kvk nr. 06079613

Artikel 1.

Uitvoering van de overeenkomst, toepasselijkheid en algemene informatie 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Spervital B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Spervital B.V. en de koper. 2. Spervital B.V. levert uitsluitend aan bedrijven. U dient altijd een kvk nummer en/of BTW nummer aan ons te overhandigen. 3. Spervital B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spervital B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Spervital B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Spervital B.V. zijn verstrekt, heeft Spervital B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 5. Afbeeldingen van producten op de internetsite zijn indicatief. Ze zijn waarheidsgetrouw, maar Spervital B.V. kan niet garanderen, dat het product wat gekocht wordt exact overeenkomt met de afbeelding. 6. Alle producten die Spervital B.V. aanbiedt zijn voor dierlijk/veterinair gebruik. Geen enkel item is bedoeld voor humaan gebruik. 7. Producten die Spervital B.V. aanbiedt op deze website/webshop en die Spervital B.V. levert mogen niet zonder onze toestemming worden doorverkocht aan derden. 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 9. Op de inhoud van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten en copyright. Het is niet toegestaan al hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren, te kopiëren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen of te gebruiken voor eigen gewin zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spervital B.V.. 10. Deze website wordt u aangeboden door Spervital B.V.. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Spervital B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Spervital B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen aan te brengen aan de website en webshop. 11. Intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten van intellectueel eigendom, hierna te noemen `IE ́, op het door Spervital B.V. aan koper/opdrachtgever geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde - waaronder Documentatie, uitvindingen, ideeën, programmatuur, IC ́s, databestanden, schema’s, apparatuur, monsters, schakelingen, methodes, opstellingen, installaties, oplossingen, analyses, ontwerpen, rapporten, offertes - berusten uitsluitend bij Spervital B.V. dan wel bij zijn licentiegever(s) of zijn toeleverancier(s). 12. Gebruiksrecht leveringen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt Koper/opdrachtgever in verband met de overeengekomen leveringen, voor zover van toepassing, uitsluitend de eeuwigdurende, niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten voor de specifieke toepassing waarvoor de levering was bedoeld en uitsluitend voor gebruik in het land waar de levering volgens overeenkomst diende plaats te vinden. 13. Moment overgang gebruiksrecht. De in Artikel 12 genoemde gebruiksrechten gaan eerst over op koper/opdrachtgever op het moment dat de betreffende leveringen compleet zijn en naar behoren hebben plaatsgevonden en koper/opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van Spervital B.V. is nagekomen. 14. Registratie IE-rechten. Voor zover met betrekking tot de in 11 en 12 genoemde rechten een registratie vereist is alvorens het betreffende recht te doen ontstaan, is het koper/opdrachtgever verboden de betreffende registratiehandelingen te (doen) verrichten tenzij Spervital B.V. hier schriftelijk toestemming voor geeft. 15. Inbreuk. Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Spervital B.V. aan koper/opdrachtgever verkocht product in Nederland inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom van een derde, en koper/opdrachtgever te hierop wordt aangesproken, is koper/opdrachtgever verplicht Spervital B.V. daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. In dat geval is Spervital B.V. gerechtigd om, naar eigen keuze, deze inbreuk te herstellen door: • het recht om dat goed te gebruiken aan koper/opdrachtgever te verschaffen, ofwel • het goed zodanig te wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ofwel • een vervangend goed te leveren dat geen inbreuk maakt, ofwel • aan Opdrachtgever nadat het goed van hem is terugontvangen de koopprijs te restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat Opdrachtgever het goed ter beschikking heeft gehad. 16. Ter zake van inbreuk op een recht van IE buiten Nederland zal Opdrachtgever tegen Spervital B.V. geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben. 17. Uitsluiting aansprakelijkheid IE. Spervital B.V. is niet aansprakelijk voor de inbreuk op enig recht van intellectueel eigendom dan wel enig ander exclusief recht welke het gevolg is van: • enige wijziging in of aan een door of namens Spervital B.V. verkocht of geleverd goed; • enig gebruik of toepassing van een dergelijk goed anders dan dat door Spervital B.V. is voorgeschreven of waarvan Spervital B.V. op grond van de Overeenkomst mocht uitgaan; • integratie, gebruik of toepassing met niet door of namens Spervital B.V. verkochte en geleverde goederen, (delen van) systemen, softwareaanpassingen en netwerken daaronder begrepen; 18. Vrijwaring. Koper/Opdrachtgever zal Spervital B.V. vrijwaren en schadeloos stellen betreffende alle aanspraken van derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade, waaronder begrepen aanspraken wegens productaansprakelijkheid en schending van rechten van intellectueel eigendom, als gevolg van een door koper/opdrachtgever aan deze derden geleverd goed dat mede bestond uit door Spervital B.V. geleverde goederen. 19. Persoonlijke informatie die Spervital B.V. van u verkrijgt door het gebruik van deze webshop zullen alleen gebruikt worden voor het afhandelen van orders en voor commerciële activiteiten door Spervital B.V., zoals een nieuwsbrief. Zij zullen opgeslagen worden op een beveiligde server van Spervital B.V. of op een server van derden die door Spervital B.V. hiervoor is aangesteld. Zij zullen niet doorverkocht worden aan derden.

Artikel 2.

Het aanbod en de levering 1. Het aanbod is vrijblijvend. Spervital B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 2. Levering geschiedt af magazijn. 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Spervital B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 4. Indien de zaken worden bezorgd is Spervital B.V. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd. 5. Indien Spervital B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Spervital B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld bij een latere levering dan bij de opdrachtbevestiging wordt aangegeven. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Spervital B.V. schriftelijk ingebreke te stellen. 6. Verzending: deze is mogelijk via HippoXpress, Miedema ophaaldienst, System Plus, DPD, DHL en in overleg met een andere firma. Hippoxpress kan uw bestelling nog dezelfde dag op uw adres bezorgen, de overige firma’s een dag of een aantal dagen later. Buitenlandse verzendingen worden over het algemeen de volgende dag bezorgd. Indien een zending met spermaverdunner langer dan 24 uur onderweg is wordt deze indien nodig met droogijs of speciale icepacks verstuurd. Verzendkosten en de kosten voor eventuele buitenlandse betalingen en eventuele invoerrechten komen voor rekening van de ontvanger/koper. 7. Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of ontdooiing van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op met moment waarop deze aangeboden worden aan de transporteur of een door kopen aan te wijzen derde. Spervital B.V. zal zich uiterst inspannen om de verzending zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zowel qua kosten als transittijd als verpakking en zal zorg dragen voor de minimalisatie van verlies, diefstal of beschadiging/ontdooiing van de goederen. Het is mogelijk om een verzekering af te sluiten voor verlies, diefstal of beschadiging (incl. ontdooien). U kunt aangeven als u dit wilt of Spervital B.V. zal u dit adviseren te nemen indien Spervital B.V. dit wenselijk acht.

Artikel 3.

Onderzoek, reclamering, werking 1. Wij doen onze uiterste best om de pakketten zo goed mogelijk bij de koper te krijgen. Niettemin kan er tijdens het transport schade, diefstal of verlies ontstaan. De koper is verplicht om het geleverde volgens de overeenkomst op het moment van aflevering te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als u schade ziet aan een pakket, kunt u het pakket weigeren voordat u voor ontvangst tekent. De koper dient zo snel mogelijk maar binnen 2 dagen Spervital B.V. op de hoogte stellen van de schade aan het pakket, zodat wij de transporteur hiervan op de hoogte kunnen stellen en wij het probleem kunnen herstellen. 2. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 weken na levering schriftelijk te worden gemeld. 3. Koper/opdrachtgever gaat er mee accoord, dat het afleverbewijs van de transporteur voldoende bewijs is dat de goederen ontvangen zijn. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Spervital B.V. op de wijze zoals door Spervital B.V. wordt aangegeven. 5. Verdunners die door ons ter test worden aangeboden, mogen onder geen enkel beding aan derden worden uitgereikt. Het risico voor het gebruik van deze verdunners ligt volledig voor de gebruiker. Spervital B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze testverdunners. 6. Koper/Gebruiker moet in acht nemen, dat de werking van de verschillende verdunners kan verschillen. Niet iedere hengst reageert hetzelfde op een bepaalde verdunner. 7. Leveringen van spermaverdunners worden op verzoek inclusief health certificate geleverd en naar het buitenland inclusief handelsdocumenten van de NVWA geleverd. Het is niet toegestaan deze health certificates en handelsdocumenten te gebruiken voor producten/ batches anders dan op het betreffende health certificate wordt genoemd. Het health certificate is alleen geldig met een originele handtekening en bedrijfsstempel en een unieke code. 8. Onze verdunners worden uitgebreid getest op werking, bacteriegroei en uiterlijke kenmerken. Op het moment van verkoop vindt er geen bacteriegroei plaats in onze verdunners. Bij zorgvuldige bewaring bij -20C zal er op dat moment ook geen groei plaatsvinden. Spervital B.V. is niet aansprakelijk voor het onzorgvuldig omgaan met de verdunners en men dient de ontdooivoorschriften en oudbaarheidsdata te hanteren. Indien deze voorschriften niet correct gehanteerd worden, kan Spervital B.V. de kwaliteit ervan niet garanderen en is niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen hiervan. Onze spermaverdunners worden onder andere gemaakt van ingrediënten van dierlijke oorsprong. Dit brengt met zich mee, dat het product bacteriegevoelig is. Houdt daarom rekening met de gebruiksvoorschriften. Indien de gebruiker afwijkingen in de verdunner ontdekt qua kleur, geur of structuur, dient men onmiddellijk contact op te nemen met Spervital B.V.

Artikel 4.

Ruilen of retourneren 1. Spermaverdunners en geopende verpakkingen kunnen om hygiënische redenen niet worden geruild of geretourneerd. 2. Overige Artikelen kunnen alleen met toestemming van Spervital B.V. worden geruild. Retourneren van Artikelen is niet mogelijk, alleen indien de order niet correct is uitgevoerd. Goederen die geretourneerd worden, moeten in een verkoopbare toestand verkeren.

Artikel 5.

Vergoedingen, prijs en kosten 1. Indien Spervital B.V. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Spervital B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. 2. Spervital B.V. mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bv., grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal ed. 3. De door Spervital B.V. gehanteerde prijzen op prijslijsten, internet en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder importkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien een buitenlandse koper binnen de EU een geldig BTW nummer kan overleggen, zal Spervital B.V. de BTW niet in rekening hoeven brengen. 4. Spervital B.V. berekent geen administratie- en verpakkingskosten bij bestellingen groter dan €150,- (ex btw). Bij een bestelling van minder dan €150,- worden €10,- administratie- en verpakkingskosten in rekening gebracht.

Artikel 6.

Betaling 1. Betalingen via de webshop geschieden vooraf via iDeal, Sofort banking, Belfius, Bancontact en Sepa overboeking. 2. Alleen vaste klanten die door Spervital B.V. geautoriseerd zijn, kunnen binnen 14 dagen achteraf betalen op onze Rabobank bankrekeningnummer of op onze Volksbank rekening. Spervital B.V. is altijd gerechtigd om klanten voorafgaand van de levering te laten betalen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 3. Indien goederen afgehaald worden hier op onze locatie, kan er contant of per pin afgerekend worden. Spervital B.V. houdt zich het recht voor contante biljetten te controleren op echtheid. 4. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Spervital B.V. houdt zich dan het recht voor, de koper de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Spervital B.V. zal de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper of het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen op de koper, zijn de vorderingen van Spervital B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. 6. Spervital B.V. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Spervital B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Spervital B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 7. In geval van niet-betaling van enig door koper/opdrachtgever aan Spervital B.V. verschuldigd en opeisbaar bedrag, is Spervital B.V. gerechtigd de goederen uit de overeenkomst als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te nemen, waaronder verrekening van het eventueel deels betaalde goederen. Spervital B.V. houdt onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

Artikel 7.

Incassokosten 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. 2. Indien Spervital B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8.

Garantie 1. Spervital B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Spervital B.V.. 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. Indien de door Spervital B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd of geleverd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent of leverancier van de zaak er voor wordt verstrekt. Dit geldt ook voor software of andere computergestuurde zaken. 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Spervital B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Spervital B.V., vervangen. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Spervital B.V. te retourneren en de eigendom aan Spervital B.V. te verschaffen. 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Spervital B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 9.

Opschorting en ontbinding 1. Spervital B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - Na het sluiten van de overeenkomst Spervital B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Spervital B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Spervital B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 3. Spervital B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10.

Aansprakelijkheid 1. Indien door Spervital B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Spervital B.V. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 2. Als Spervital B.V. aansprakelijk gesteld wordt voor schade door het gebruik van door Spervital B.V. geproduceerde spermaverdunners, zal eerst aangetoond moeten worden door een onafhankelijke instantie, dat de schade daadwerkelijk ontstaan is door het gebruik van de verdunners. Koper/Gebruiker zal het batchnummer moeten kunnen overleggen waar de specifieke klacht over gaat. 3. Indien onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat Spervital B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag uit de overeenkomst. 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Spervital B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Spervital B.V. toegerekend kan worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 5. Spervital B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 6. Aansprakelijkheid van Spervital B.V. is uitgesloten voor directe en indirecte gevolgen van niet stipte naleving door koper van de gebruiks- en of bedieningsvoorschriften, normale slijtage, en beschadiging en/of slijtage verzoorzaakt door onoordeelkundig gebruik en als gevolg van overbelasting of elke andere vorm van niet normaal gebruik. 7. Aansprakelijkheid van Spervital B.V. is tevens uitgesloten voor abnormale of niet voorziene omstandigheden althans omstandigheden waarmee Spervital B.V. op grond van de bij het tot stand komen van de overeenkomst aan het overlegde gegevens in alle redelijkheid niet had hoeven rekening te houden. 8. Schade waartegen de koper/opdrachtgever zichzelf had kunnen verzekeren.

Artikel 11.

Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12.

Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen Spervital B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Ook als de koper gevestigd is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Geen van deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten en deze worden op geen enkele wijze verminderd. Indien een voorwaarde ongeldig blijkt te zijn volgens de Nederlandse wetgeving, dan wordt deze term automatisch weggelaten uit de voorwaarden tot de minimale mate die nodig is om te voldoen aan de wet, zonder de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest te beïnvloeden.

Artikel 13.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 3. Deze algemene voorwaarden kunnen altijd voorafgaand aan een overeenkomst opgevraagd worden en worden op de webshop voorafgaand ter goedkeuring aangeboden. Ook worden ze weergegeven op de website www.spervital.nl